Montessori

Onderwijs is voorbereiding op het leven, waarbij meer wordt gevraagd dan alleen kennis. Dát is ons onderwijs. Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier en in hun eigen tempo. Wij helpen kinderen bij het verkennen en leren van ervaringen in een veilige en geordende omgeving die uitdaagt tot (samen)werken en leren.

Kinderen hebben een natuurlijke drang om te leren. Daar sluiten wij in ons onderwijs bij aan. Ze krijgen veel ruimte en vrijheid om zelf te ontdekken en te groeien, uiteraard binnen duidelijke kaders en verantwoordelijkheden. Leren kiezen en zelf de volgorde bepalen zijn belangrijke stappen op weg naar zelfstandigheid. Kinderen kiezen zelf hun werkjes kiezen, en iedereen maakt af waar je aan begonnen bent. Vrijheid en (zelf)discipline gaan hand in hand.

We dagen kinderen continu uit, stimuleren hen en bieden structuur, passend bij hun ontwikkelingsfase. Zo prikkelen we ze om een onderzoekende houding aan te nemen. Onze doorgaande leerlijnen zorgen voor samenhang in het aanbod. Dat gaat van heel concreet in de onderbouw naar steeds abstracter.

heterogene groepen
Een belangrijk kenmerk van Montessori onderwijs is de groepssamenstelling. Onze kinderen zitten in heterogene klassen, dat wil zeggen met kinderen van verschillende leeftijden. Zo zijn ze een keer de jongste van de groep, de middelste en de oudste. Elke plek biedt nieuwe kansen, mogelijkheden en ook leermomenten. Doordat de kinderen in gemengde groepen zitten, met kinderen van verschillende leeftijden, helpen ze elkaar en worden ze geholpen. Een goede voorbereiding op samen leven later.

  • Onderbouw: groep 1 en 2. Kinderen zijn vooral gericht op zintuiglijke ontwikkeling.
  • Middenbouw: groep 3, 4 en 5. Kinderen willen deel uitmaken van ‘de wereld van de volwassenen’. De lokalen zijn zo ingericht dat de instrumentele vaardigheden (lezen, schrijven, rekenen) van het kind ontwikkeld worden.
  • Bovenbouw: Kinderen zijn gericht op de wereld om hen heen. Kosmisch onderwijs neemt een belangrijke plaats in en er is veel ruimte om samen te werken.