Visie

De Montessori basisschool is onderdeel van het Montessori Kindcentrum, en is gevestigd in Zwolle-Zuid aan de Energieweg 9 (tussen de Vrouwenlaan en Zwarte weg). De school ligt centraal in Zwolle en is op de fiets ook goed bereikbaar vanuit de wijk De Pierik, De Assendorp (ca. 7 minuten) en Het Veeralleekwartier (9 minuten).

Doelstelling

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces. Dat is waar het in onze visie, missie en opdracht om gaat. Wij begeleiden kinderen om het beste uit zichzelf te halen. De ontwikkeling tot sociaal verantwoordelijke mensen staat hierbij centraal. Wij besteden veel aandacht aan de vakken taal, rekenen en wereldoriëntatie. Maar: onderwijs en voorbereiden op de toekomst is meer dan kennisoverdracht! Wij bouwen ook vriendschappen, spelen, ontwikkelen onze creativiteit en maken plezier… eigenlijk leren we van en met elkaar om een fijn mens te zijn.

Na deze mooie basisschooljaren kunnen alle kinderen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs en in staat zijn hun eigen toekomst vorm en richting te geven.

Onze kijk op leren

Ieder mens, ieder kind wil en kan leren. Aan de school de taak om de omgeving zo in te richten dat leren mogelijk wordt gemaakt en wordt gestimuleerd.

Onze kijk op lesgeven

Het lesgeven is de kern van ons werk. Als didacticus brengen we lesstof over en onderwijzen we kinderen. Doelgerichte instructie, differentiatie en vaste rondes horen daarbij. Middels goed observeren en analyseren kunnen wij zien waar wij wel of niet moeten handelen. Het kind krijgt de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen en als het faalt, het zelf te blijven proberen. Als pedagoog dragen we bij aan ontwikkeling van kinderen. Belangrijk is: oog hebben voor het individu en de groep, een open houding, voorbeeldgedrag en wederzijds respect.

Onze kijk op inrichting en organisatie
Maria Montessori leert ons dat alles draait om de op kinderen afgestemde voorbereide omgeving. In ons ruime en lichte gebouw spelen en werken kinderen van verschillende leeftijden en uit verschillende groepen met elkaar. Door het hele gebouw heen zijn inspirerende hoeken, kijktafels en werkplekken. We werken met materialen en methodes, ondersteund door ICT.

Dat alles zorgt bij elkaar voor een ijzersterk pedagogisch klimaat en een sfeervolle en inspirerende leeromgeving. Dat is onze basis.

Onze pijlers zijn:

  • Verbinding

Door de verbinding van kinderen met de wereld om hen heen en met elkaar te vergroten, houden wij nieuwsgierigheid, leergierigheid, samenwerken en vriendschappen met elkaar levend.

  • Verantwoordelijkheid

Al onze kinderen hebben ooit leren lopen en zijn in dat proces ontelbare keren gevallen. Toch zijn ze weer opgestaan en hebben ze het met doorzettingsvermogen, focus en durf om te leren opnieuw geprobeerd. Ook op school vertrouwen wij op de verantwoordelijkheid die de kinderen nemen om op eigen kracht verder te ontwikkelen en zelfredzaam te zijn.

  • Vrijheid

Je mag samen of alleen, in de klas of in de hal, binnen of buiten, aan tafel of op een kleedje werken. Wij geven kinderen de vrijheid om zelf keuzes te maken, fouten te maken, hulp te vragen en te leren op eigen tempo. Bij ons op school geldt: vrijheid in gebondenheid, bij het maken van keuzes houd je altijd rekening met een ander.